Вести

Kire Naumov, Banka për zhvillim: Kriza e koronës e rriti interesin për sigurimin e eksportit

Më qëllim që të zvogëlohet rreziku i pasojave të shkaktuara nga korona virusi, Banka shtërore për zhvillim kompanive
vendase  vendasve ju ofroi tre grupe të prodhimeve: sigurimi i eksportit dhe kërkesat vendase,
faktoringu (blerje) në kërkesë, si dhe mbështetje nëpërmjet kredititmit.
Njeriu i parë i Bankës për zhvillim, Kire Naumov, në intervistë për portalin special Izvor.mk lajmëron dhe vënjen
e produkteve dhe shërbimeve të reja në periudhën e ardhshme, siq janë skema e garantimit të kredisë,
garancion doganor dhe linjën e tretë të kredisë e cila do të filloj me realizim muajin e ardhshëm..

 

 

Intervistë- Kire Naumov, drejtori kryesor ekzekutiv i Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut


Pandemija Kovid 19 shkaktoi çrregullime në tregti në nivel botëror dhe zvogëlim të eksportit maqedonas, sepse shumë vende kanë futur skema të ndryshme për të mbështetur kompanitë e eksportit dhe për të lehtësuar tregtinë. Çfarë prodhime dhe shërbime mund të ofroj Banka për zhvillim për kompanitë e eksportit dhe çka është ajo që kompanitë e kërkojnë më së shumti në këtë periudhë?

Naumov: Me qëllim të zvogëlimit të rreziqeve dhe pasojave të shaktuara nga korona virusi, Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut kompanive vendase mund t`ju ofroj tre grupe prodhimesh: sigurimin e eksportit dhe kërkesës së brendshme, faktoringu (blerje)  e kërkesës, si dhe mbështetje nëpërmjet kreditimit. Kjo është spektëri i instrumenteve me të cilat disponon banka për momentin dhe në periudhën e kaluar, të themi prej marsit e këndej dhe në vazhdimësi po mundohemi që t’i përshtatim instumentet për nga e mira që të përgjigjemi në nevojat e kompanive vendase.

Në aspektin e sigrimit të kërkesave, nuk i kemi ndërprerë në asnjë moment sigurimet e kërkesës së brendshme, as kompanive vendase të ekspozuara në ekonomitë me të prekura siq ishte Italija një periudhë . Gjithashtu i zvogëluam shpenzimet e sigurimeve për kompanitë vendase dhe e rritëm diapazonin e kërkesave të cilat ne i sigurojmë duke përfshirë të arkëtueshmet me kushte pagese më të gjata se 180 ditë , deri në 360 ditë.

Që nga gushti i vitit 2020, Banka për zhvillim ka sigurime të kërkesave për kompanitë vendase në vlerë prej 39,6 milijon euro, gjegjesishtë ka rritje prej 27% në krahasim me rezultatet e vitit të kaluar.

Tek faktoringu, i kemi bërë ndryshimet e nevojshme që të mund të shfrytëzohet instrumenti dhe në tregëtitë vendase ndërmjet dy kompanive  të vendit. Ky instrument finasiar në Bankën për zhvillim kombinon mbrojtje të kredisë, pagesë të kërkesës dhe finansim të kompanive të cilët shesin  prodhime dhe shërbime të shtyra pagese, më të shkurtër se 180 ditë. Nga vlera e fakturës, 80% paguajm menjëherë kundrejtë shitësit, ky instrument ndikon më së shumti  në përmirësimin e pozitës së likuiditetit  të kompanive.

Që nga gushti i vitit 2020, shuma e arkëtueshmeve të blera u rrit me 38% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Lidhur me huazimin, përveç linjave të kreditit pa interes të ndërhyrjeve Kovid1 dhe Kovid2, Banka për zhvillim përmes bankave tregtare lëshoi ​​50.9 milion EUR në kredi të favorshme me një normë interesi deri në 1.6% për përdoruesit e fundit. Ajo ka përmirësuar më tej kushtet e kredive që synojnë sektorin e bujqësisë.

Nëpërmjet Kovid1 dhe Kovid2 arritëm që tu dalim në ndihmë 1.376 kompanive vendase me gjithsej 17.834 të punësuar, ku dominant ishin kompanit mikro të cilët kanë deri më 10 të punësuar. Me kredit e e favorshme nga BEI linja kreditore, arritëm që nëpërmjet bankave arritëm të mbështesim 186 projekte përmes bankave tregtare me 50.9 milion euro, të cilat duhet të rezultojnë në 605 vende të reja punës.

Sigurimi i eksportit është një nga produktet që ofron Banka për zhvillim për një kohë të gjatë. A e ka rritur pasiguria kërkesën për këtë instrument dhe a janë planifikuar ndonjë ndryshim për këtë instrument?

Naumov: Me krizën e shkaktuar nga virusi korona dhe rritjen e pasigurisë dhe rreziqeve, interesi për sigurimin e eksportit dhe pretendimet e brendshme mund të konkludohet se është rritur. Kjo është veçanërisht e vërtetë gjatë periudhës kur porositë e para në Itali filluan të anuloheshin dhe kur eksportuesit tanë ndien valët e para të pasigurisë pas pretendimeve të tyre.

Unë do të hy në pak më shumë detaje. Pavarësisht eksporteve të reduktuara totale në nivelin shtetëror me 22.3% në gjysmën e parë të vitit 2020, Banka për zhvillimit regjistroi një rritje në vëllimin e dëmeve të siguruara me 31.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në gjashtë muajt e parë të vitit 2020, banka përpunoi një total prej 442 aplikimesh për klientë të huaj dhe vendas të kompanive vendase, nga të cilat aprovoi sigurim për 323 klientë ose 73%. Me këtë ne i ruajtëm eksportet në 23 vende.

Ka fundi i kuartalit të parë të vitit 2020, në pjesën e sigurimit të kërkesave , Banka për zhvillim u doli në ndihmë kompanive vendase dhe e rriti maturitetin e llogarive të arkëtueshme, gjë që i mundësoi bankës të sigurojë të arkëtueshme me afate më të gjata (deri në 360 ditë). Sigurisht, kjo është një nga seritë e ndryshimeve që jemi përpjekur të zbatojmë në mënyrë që t'u japim më shumë mbështetje kompanive vendase.

Këtu, unë do të doja të theksoja se sigurimi i pretendimeve, qoftë i huaj apo i brendshëm, nuk është një luks, por një nevojë reale. Ai nuk duhet të jetë një instrument i përdorur nga vetëm disa kompani vendase, por duhet të jetë një mjet bazë mbrojtës i çdo kompanie vendase. Në kohërat kur është gjithnjë e më e vështirë të parashikohet e ardhmja, sigurimi i pretendimeve si një mjet parandalues ​​ofron mbrojtje të dyfishtë - si për të ardhurat e kompanive ashtu edhe për rrjedhat e parave. Prandaj, kushdo që merr vendime me implikime financiare për kompanitë duhet të peshojë kostot dhe përfitimet e përdorimit të sigurimit në kërkesat e tyre të paktën në kuartal.

Kohët e fundit u njoftua futja e një skeme garancie që do të realizohet njëjtë përmes Bankës për zhvillim. Sa është larg realizimi dhe si do të funksionojë?

Naumov: Për prezantimin e skemës së garancisë ekziston një grup punues ndërinstitucional që ka pasur disa takime pune produktive deri më tani, ku u diskutuan mënyrat dhe modeli për këtë skemë. Në këtë pjesë, grupi i punës kishte mbështetjen e FMN-së, i cili siguroi një mision teknik për të analizuar situatën, për të ndarë përvojat dhe rekomandimet për vendosjen e skemës së garancisë.

Futja e skemës së garancisë, përveç parakushteve financiare, kërkon krijimin e parakushteve ligjore dhe për këtë arsye është ende në fazën e përgatitjes, megjithëse konturet janë tërhequr dhe fokusi është i qartë. Në periudhën tjetër, ne presim që detajet e produktit të precizohen dhe ato do të jenë në dispozicion të publikut.

 

A është planifikuar ndonjë ndryshim tjetër me qëllim që produktet e ofruara nga Banka për zhvillimit të bëhen më konkurruese dhe më të arritshme për kompanitë e eksportit?

Naumov: Banka për zhvillim e ndjek pulsin e kompanive vendase dhe rregullon vazhdimisht operacionet e saj në përputhje me nevojat e tyre. Vazhdimisht kërkohen burime të reja dhe më të favorshme të financimit për t'i vënë ato në dispozicion të kompanive vendase, për të shfrytëzuar sa më shumë kapacitetet ekzistuese financiare dhe për të lehtësuar procedurat dhe procedurat e aplikimit. Nga ai aspekt, për periudhën e ardhshme dy vjeçare, Banka për zhvillimit do të nënshkruajë një marrëveshje të re me Bankën Evropiane të Investimeve në vlerë prej 100 milion euro, e cila përmes bankave komerciale në formë të huave të favorshme do të mbështesë zhvillimin dhe nevojat e kompanive tona vendase.
Ne presim që negociatat me BEI të fillojnë dhe të përfundojnë në fund të vitit, pas së cilës do të krijoheshin kushtet për tërheqjen e kësteve të para në fillim të vitit 2021.

Në horizont përpara nesh është prezantimi i produkteve dhe shërbimeve të reja, të tilla si skema e garantimit të kredisë, garancia doganore dhe linja e tretë e kreditit pa interes që do të fillojë të realizohet muajin tjetër.

Burimi: izvoz.mk