Вести

THIRRJE PUBLIKE PËR HUAMARRËSIT E KREDIVE TË MIRATUAR NGA FONDI SPECIAL KREDITORË (FSK)-KOVID 1

   

THIRRJA KA PËRFUNDUAR.

 

BZHMV, 07.10.2020

 

Të nderuar,

Në pëerputhje me Aneksin e nënshkruar pëpr administrim të fondit special kreditorë nr.26-7123/1 të datës 06.10.2020 me Ministrinë e Financave, Banka Për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut shpall këtë thirrje publike, e cila ofrojn mundësinë huamarrësve të kredive nga linja e parë kreditore pa interes PKF ,,Kovid1’’, të dorëzojnë kërkesë për zgjatjen e periudhës grejs dhe shtyrjen e afatit pagesor të kredisë maksimum për 3 muaj.

Duke pasur parasyshë të lartpërmendurën, Ju ftojmë që brenda 7 ditëve nga dita e njoftimit,të dorwëoni kërkese për zgjatjen e periudhës grejs dhe shtyrjen e aftatit pagesorë të kredive të miratuar nga Fondi `special Kreditor ,,Kovid 1’’.

Kërkesa duhet të përmbajë: Emrin e kompanisë-huamarrwse, numrin e amzës së komapnisë, numëein dhe datën e lidhjes së kontratës (Shtojca 1).

Thirrja është e velfshme deri më 14 Tetor 2020, e cila është dita e fundit për dorëzimin e kërkesave për zgjatjen e periudhës grejs shtyrjen e afatit pagesor të kredisë.

Link-pdf: Shtojca 1 - Kërkesa për zgjatjen e periudhës grejs dhe shtyrjen e afatit pagesor të kredisë për kreditë e miratuar nga PKF ,,Kovid 1’’

 

Shtojca 1 - Kërkesa për zgjatjen e periudhës grejs dhe shtyrjen e afatit pagesor të kredisë për kreditë e miratuar nga PKF ,,Kovid 1’’

 

 
Deri :
Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut
Sektori i kredisë dhe garancisë
Rr. Dimitrie Cupovski nr. 26
1000, Shkup
adresa e postës elektronike: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  

 

KËRKESË
për zgjatjen e periudhës grejs dhe shtyrjen e afatit
pagesor të kredisë për kreditë e miratuar nga PKF ,,Kovid 1’’

 
Nga huamarrësi _____________________________________________________ (emri i kompanisë në formatin: EMRI I KOMPANIS D DOO / DOOEL / TP, qyteti), me EMBS ____________ (numri personal i identifikimit), përfitues i huasë pa interes nga PKF “Kovid1”, me numrin e kredisë _________________________ (numri i kredisë) në formatin ПКФ/Дир/0/ХХ ) nga _____________ (data).

Sipas mundësisë së dhënë në thirrjen publike të publikuar në webfaqen e Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, kërkojmë që të na aprovohet një periudhë shtesë 3 (tre) mujore dhe rrjedhimisht të zgjatet periudha e ripagimit të kredisë.

Faleminderit për bashkëpunimin.

Me respekt,

  

                                                                                      (vula)                                          Menaxheri /personi i autorizuar
                                                                                                                                                     s.r. nënshkrimi
                                                                                              

  

                                                                                                                              telefoni per kontakt: _______________
                                                                                                                              adresa e emailit:  _________________

 

Kërkesa plotësohet, nënshkruhet dhe shtypet.
Ne rekomandojmë që të dorëzohet i skanuar në emailin Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..