Вести

Shkup, data 29.06.2022

Banka për zhvillim e tërhoqi transhën e pestë në vlerë prej 22,8 milion euro për kompanitë e vogla dhe të mesme nga kredia e Bankës Europiane të Investimeve. Kjo transhë ofron mbështetje për 43 projekte të kompanive të vogla dhe të mesme vendase që do të punësojnë 103 persona të rinj. Prej tyre 53,1% janë kompani në fushën e prodhimit. 

Kjo është transha e fundit e linjës kreditor BEI 6 për kompanitë e vogla dhe të mesme në vlerë prej 100 milion euro. Kjo linjë kreditore ka ofruar mbështetje për 271 kompani që punësojnë 770 persona të rinj. Mbështetja më e madhe u jepet kompanive që merren me prodhimtari 39%, pastaj tregtisë 36%, transporti 8%, ndërimtarisë 7% e të tjera.

 

 

Deri tani , përmes BEI-së janë tërhequr 6 (gjashtë) linja të kredisë dhe janë investuar 550 milion euro për mbështetje të 2.361 kompani të vogla dhe të mesme në shtetë.

Banka për Zhvillim së bashku me Ministrin e finansave janë në faze të negociatave me BEI për të ofruar një linjë të re kredie në mbështetje të kompanive të vogla dhe të mesme dhe një tranzicion të gjelbër në vlerë prej 100 milionë euro.

Shkup, 24.06.2022

Banka për zhvillim filloi me realizimin e Linjës së kredisë për efikasitet energjetik (EE) dhe burimet e ripërtrishme të energjisë (BRE) përmes bankave pjesëmarrëse që synohen për sigurimin e mjeteve për investim për efikasitet energjetik dhe burimet e ripërtrishme të energjisë për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, TI dhe zejtarët.

Shuma e mjeteve për realizimin e kësaj linje kreditore është 10 milionë euro.

Synimi i linjës së kredisë është për mbështetje të projekteve për:

Efikasitet energjetik EE – Vlera maksimale e projektit është 30.750.000 denarë me afat pagese deri në 8 vjet me grejs periudh deri në 12 muaj dhe për

Burimet e ripërtrishme të energjisë (BRE) Vlera maksimale e projektit është 49.200.000 denarë me afat pagese deri në 12 vjet me grejs periudh deri në 24 muaj.

Në të dyja rastet, BZHMV do të kreditojë deri në 60% të shumës së projektit, ndërsa pjesa minimale e mbetur prej 40% do të kreditohet nga burime të tjera si kredi nga banka pjesëmarrëse ose mjetet e veta të investitorit (ndërtim, pajisje, kapital qarkullues, para të gatshme. , etj.)

Norma e interesit për përdoruesit përfundimtarë do të jetë 1,6%.

Kompanitë e interesuara mund të aplikojnë për përdorimin e mjeteve të linjës kreditore pa interes deri tek 9 (nëntë) banka pjesëmarrëse: Sparkasse Bank SHA Shkup, Stopanska Banka SHA Manastir, Stopanska Banka SHA Shkup, Uni Bank SHA Shkup, Halk Bank SHA Shkup, Silk Road Banka SHA Shkup, TTK Banka SHA Shkup, NLB Banka SHA Shkup dhe ProCredit Bank SHA Shkup.

Informata më detale për linjën e kredisë.

Shkup, 22.06.2022

Banka për zhvillim filloi me realizimin e linjës së kredisë për kapital qarkullues pa interes për rritjen e çmimeve të energjisë përmes bankave pjesëmarrëse që synohen për sigurimin e kapitalit qarkullues dhe likuiditetit për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, TI dhe zejtarët.

Shuma e mjeteve për realizimin e kësaj linje kreditore është 10 milionë euro. 

Norma e interesit për përdoruesit përfundimtarë do të jetë 0%.

Shuma maksimale e një kredie individuale është 60 milionë denarë me afat të pagese deri në 36 muaj me grejs periudhë deri në 12 muaj.

Kredikërkuesit në vitin 2022 duhet të kenë minimum 100% rritje të shpenzimeve të energjisë në krahasim me vitin 2021, duhet të jenë në klasifikim më të mirë ose të barabartë me B, nuk duhet të kenë ekspozim kreditor përveç nëse ai është më i vogël se 10.000 denarë.

Kompanitë e interesuara mund të aplikojnë për përdorimin e mjeteve të linjës kreditore pa interes deri tek 9 (nëntë) banka pjesëmarrëse: Sparkasse Bank SHA Shkup, Stopanska Banka SHA Manastir, Stopanska Banka SHA Shkup, Uni Bank SHA Shkup, Halk Bank SHA Shkup, Silk Road Banka SHA Shkup, TTK Banka SHA Shkup, NLB Banka SHA Shkup dhe ProCredit Bank SHA Shkup.

Informata më detale për linjën e kredisë.

Shkup, 05.05.2022


I. LËNDA E THIRRJES PUBLIKE

Lëndë e kësaj thirrjeje publike është dorëzimi i kërkesës për kredi nga linja e kredisë pa interes për kapital qarkullues për kompanitë e prekura nga kriza energjetike dhe ekonomike për mbështetjen e drejtpërdrejtë të kompanive mikro, të vogla dhe të mesme, sipërmarrësve individualë dhe zejtarëve që paguajnë të ardhura reale. tatimore dhe janë të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Mjetet nga të cilat do të realizohet kreditimi i linjës kreditore pa interes për kompanitë e prekura nga kriza energjetike dhe ekonomike janë siguruar në shumë prej 310.000.000 denarë.

II. KUSHTET PËR MIRATIM TË MJETEVE

Mjetet nga linja e kredisë pa interes për kapital qarkullues për kompanitë e prekura nga kriza energjetike dhe ekonomike do të jepen në kushtet e mëposhtme:

Dedikimi i kredisë:
Për kapital qarkullues për të mbështetur kompanitë e prekura nga kriza energjetike dhe ekonomike.

Shuma e kredisë:

 • Shuma minimale: 185.000 denarë,
 • Shuma maksimale: 3.000.000 denarë.

Mënyra e plasimit:
Kredia e miratuar i paguhet kredimarrësit drejtpërdrejtë në përputhje me udhëzimet e paraqitura në Kërkesën për Kredi.

Afatet për pagesë:
Kreditë nga linja e kredisë pa interes për kapital qarkullues për kompanitë e prekura nga kriza energjetike dhe ekonomike do të miratohen:

 • Me afat shlyerje prej 12 muaj me përfshirje të periudhës së mospagesës prej 6 muaj dhe
 • Me afat shlyerje prej 18 muaj me përfshirje të periudhës së mospagesës prej 6 muaj.

Pagesa e kredisë nga ana e kredishfrytëzuesit do të bëhet në periudha kuartale të pagesës.

Kriteret për miratim:

Kërkuesit e kualifikuar të kredisë janë:

Shoqëri tregtare mikro, të vogla dhe të mesme (në pajtim me gjendjen aktuale) si dhe NT dhe zejtarët ( të cilët paguajnë tatkim të të ardhurave reale) aktiv në klasën e veprimtarive nga Lista e klasave të pranueshme të veprimtarive për financim (veprimtaria përcaktohet në pajtim me veprimtarinë prioriotare të theksuar në Gjendjen aktuale).

Lista e klasave të pranueshme të veprimtarive:

01.11 Mbjellja e drithërave (përveç orizit), bishtajore dhe fara vajore

01.12 Mbjellja e orizit

01.13 Mbjellja e perimeve, ftua dhe shalqi, perime rrënjë dhe kërcell

01.14 Mbjellja e kallam sheqerit

01.21 Rritja e rrushit

01.24 Rritja e frutave me mollë dhe kocka

01.30 Kultivimi i materialit fidanor

01.41 Ruajtja e lopëve qumështore

01.42 Ruajtja i bagëtive dhe buallicave të tjera

01.45 Rritja e deleve dhe e dhive

01.46 Ruajtja e derrave

01.47 Ruajtja e shpendëve

10.11 Përpunimi dhe konservimi i mishit

10.12 Përpunimi dhe konservimi i mishit të shpendëve

10.13 Prodhimi i mishit të kafshëve dhe shpendëve

10.31 Përpunimi dhe konservimi i patateve

10.32 Prodhimi i lëngjeve të frutave dhe perimeve

10.39 Përpunime të tjera dhe konservim të frutave dhe perimeve

10.41 Prodhimi i vajrave dhe yndyrave

10.42 Prodhimi i margarinës dhe yndyrave të ngjashme ushqimore

10.51 Përpunimi i qumështit dhe prodhimi i djathit

10.52 Prodhimi i akullores

10.61 Prodhimi i produkteve të mullirit

10.62 Prodhimi i niseshtesë dhe produkteve të niseshtesë

10.71 Prodhimi i bukës, ëmbëlsirave (torte, byrekë) në gjendje të freskët dhe biskota (keks)

10.72 Prodhimi i dvopekut dhe biskotave, prodhimi i ëmbëlsirave dhe brumërave të konservuara

10.73 Prodhimi i makaronave, njokut, kuskusit dhe pastave të ngjashme

10.81 Prodhimi i sheqerit

10.82 Prodhimi i kakaos, çokollatave dhe ëmbëlsirave

11.02 Prodhimi i verës së rrushit

Kredikërkuesit duhet ti plotësojnë kriteret në vijim:

 • Janë të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut,
 • Janë së paku 51% në pronësi private,
 • Nuk kanë pagesa të pashlyera ndaj shtetit të dëshmuar me vërtetim nga DAP jo më të vjetër se 31.12.2021,
 • Nuk janë në procedurë falimentimi ose likuidimi,
 • Kanë parashtruar llogari vjetore në Regjistrin qendror për vitin 2021, pavarësisht nga muajt e punës,
 • Kanë të regjistruar pronarë të vërtetë në Regjistrin për pronarë të vërtetë në kuadër të Regjistrit qendror të RMV nëse është tatimpagues (Gjendja aktuale për pronarin e vërtetë, vërtetim për pronarin e vërtetë),
 • Në pajtim me raportet financiare për vitin e fundit fiskal kanë kryesi dhe rezerva (të cekur në bilancin e gjendjes në paragrafin AOP 65), jo më pak se 30% nga shuma e kredisë së kërkuar (ky kriter nuk zbatohet tek zejtarët dhe TI),
 • Sipas të dhënave nga regjistrit të kredisë të BPRMV me gjendjen prej 31.01.2022, atë janë në kualifikim më të mirë ose të barabartë me B (bëhet llogaritja e rrezikut mesatar) ose të cilat nuk kanë ekspozim kreditor. Përjashtim është nëse ekspozimi i përgjithshëm i kredisë së bankave ndaj klientit të caktuar është më e vogël se 10.000 denarë,
 • Nuk janë shfrytëzues të kredisë nga "Kovid 3" dhe “Kovid 4” linja kreditore, (si shfrytëzues llogaritet secili ai i cili ka lidhur marrëveshje me BPRMV për këtë linjë kreditore),
 • Në momentin e parashtrimit të aplikacionit për kredi nuk kanë obligime të papaguara në shumë më të madhe se 10.000 denarë, si shfrytëzues të "Kovid 1" dhe "Kovid 2" linjës kreditore..

Grant komponenti

Për secilin shfrytëzues të kredisë parashihet një komponent granti, i cili konsiston në fshirjen e një pjese të borxhit në bazë të principalit, me kusht që të mos ketë vonesë në shërbimin e kredisë për më shumë se 60 ditë dhe për shuma më të mëdha se 10.000 denarë, si në vijim:

 • për kreditë me afat shlyerje 12 mujore me grejs periudhë 6 mujore jepet grant prej 20% të principalit dhe
 • për kreditë me afat shlyerje 18 mujore me grejs periudhë 6 mujore jepet grant prej 10% të principalit.

Shlyerja e parakohshme e kredisë nga huamarrësi përjashton të drejtën për një grant të plotë.
Borxhi do të shlyhet nga këstet e fundit të kredisë.

Shkalla e interesit për shfrytëzuesit e kredive

Shkalla e interesit për kredi shfrytëzuesit përcaktohet në shumën prej 0% në nivel vjetor.
BZHMV nuk do të paguajë provizion nga shfrytëzuesi i kredisë për përpunimin e aplikacioneve për kredi.

Siguria

Kredia sigurohet me një kambial nga kredimarrësi i vlefshëm nga një prej pronarëve të kredimarrësit, me një kambial për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve pas kambialit në formën e një akti noterial me një klauzolë ekzekutive.
Shpenzimet e vendosjes së kolateralit bien mbi kredimarrësin.

Të tjera

BZHMV në emër dhe për llogari të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut pas miratimit të mjeteve, do të lidh marrëveshje për kredi me shfrytëzuesin e kredisë.

III. SUBJEKTET TË CILAT KANË TË DREJTË NË PARASHTRIM TË APLIKACIONIT PËR KREDI

Të drejtë për parashtrimin e aplikacioneve për kredi kanë shoqëritë tregtare mikro, të vogla dhe të mesme (në pajtim me gjendjen aktuale), ndërmarrësit individual, zejtarët të cilët paguajnë taksa ardhurat reale dhe të cilat janë të regjistruara në Republikën e Maqedonisë së Veriut në pajtim me dispozitat pozitive dhe janë në kryesinë themelore në pronësi private të subjekteve juridike dhe fizike prej së paku 51%, në pajtim me Listën e klasave të pranueshme të veprimtarisë për financim (veprimtaria përcaktohet në pajtim me veprimtarinë prioritare të theksuar në Gjendjen aktuale).
Kredimarrësi mund të kontrollojë klasifikimin e tij sipas madhësisë duke inspektuar statusin e tij aktual.


IV. DOKUMENTACIONI I OBLIGUESHËM

Dokumenti pa të cilin nuk do të përpunohet kërkesa për kredi është Kërkesa për kredi nga kredikërkuesi, që është formular i publikuar në ueb faqen e bankës dhe që përmban informacionet themelore të kredikërkuesit, shumën e kredisë që e kërkon, instruksionet e pagesës, dhe informacione të tjera.

Dokumentacioni i obligueshëm që kredikërkuesi obligohet që ta parashtrojë në thirrjen publike është si në vijim:

 1. Kërkesa për kredi (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 2. Aplikim për regjistrim të klientit - subjektit juridik (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 3. Deklaratë për lidhje me subjekt të tjera juridike/fizike (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 4. Deklaratë për pronësi ekzistuese të bartësit të funksionit publik (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 5. Deklaratë për kontroll të ekspozimit të kredisë (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 6. ZP formular (formular për nënshkrim të vërtetuar),
 7. Dëshmi se nuk ka pagesa të pashlyera të tatimeve dhe kontributeve ndaj shtetit – Certifikatë nga DAP (jo më të vjetër se 31.12.2021),
 8. Gjendja aktuale jo më e vjetër se 6 muaj (nga Regjistri qendror i RMV),
 9. Gjendja aktuale për pronarin e vërtetë jo më e vjetër se 6 muaj (nga Regjistri qendror i RMV),
 10. Llogaria vjetore përfundimtare (31.12.2021) (nga Regjistri qendror i RMV),
 11. Dëshmi se nuk është hapur procedurë falimentimi, gjegjësisht likuidimi – Vërtetim për falimentim dhe Vërtetim për likuidim (nga Regjistri qendror i RMV) jo më e vjetër se 6 muaj.

V. KRITERET PËR VENDOSJE PËR NDARJEN E MJETEVE

Kredishfrytëzues i kualifikuar i cili përmbushë kriteret për miratimin e kredisë sipas parimit "I PARI I ARDHUR, I PARI I SHËRBYER".
Kërkesat e kredive përpunohen në mënyrë kronologjike siç vijnë në e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

VI. PËRPILIMI DHE PARASHTRIMI I APLIKIMIT PËR KREDI

Aplikimi për kredi me dokumentacionin e kompletuar parashtrohet vetëm nëpërmjet mënyrës elektronike, në e-mail adresën në vijim: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Kërkesat e parashtruara për kredi shpërndahen në mënyrë të automatizuar, pas çka është e domosdoshme të respektohen rregullat në vijim gjatë aplikimit:

 • Në titullin (Subject) të e-mailit me të cilin parashtrohet Aplikimi për kredi të ceket emri i kompanisë qyteti dhe forma juridike me shkronja latine, si për shembull: Vardar Berovo DOOEL
 • Nëse aplikimi parashtrohet në dy ose më shume porosi, titulli (Subject) i porosive duhet të jetë i njëjtë ashtu si në porosinë e parë, pa shtesa të tjera si për shembull: 1, 2, pjesa e dytë, covid4, kovid, etj.
 • Shtojcat nuk duhet ta kalojnë madhësinë prej 8MB dhe duhet të parashtrohen në formë si pdf, zip ose .rar format.
  Aplikimi për kredi është dokument i obligueshëm dhe çdo dokumentacion tjetër i parashtruar nuk do të shqyrtohet deri sa të parashtrohet Aplikimi për kredi. Aplikimi për kredi duhet të plotësohet në tërësi.

Aplikacioni për kredi dhe dokumentet shoqëruese formularët e të cilëve janë caktuar nga banka, rekomandohen të plotësohen në mënyrë elektronike, në kompjuter, ose nëse ajo është e pamundur, atëherë të plotësohen me shkronja të shtypit të lexueshme.
Aplikacionet për kredi mund të nënshkruhen me dorë ose me certifikatë digjitale.
Kredikërkuesi mund të parashtrojë vetëm një aplikacion për kredi.

 

VII. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Aplikacionet për kredi në lidhje me thirrjen publike parashtrohen në afat prej 15 ditëve, me fillim prej 11 maj 2021 nga ora 09:00 dhe përfundon më 26 maj 2022 në ora 09:00.

Përpunimi i aplikacioneve të arritura të kredive fillon me përfundimin e thirrjes publike.
Dokumentet të cilat parashtrohen në konkursin publik janë të pakthyeshme.
Aplikacionet joadekuate të kredive të kredishfrytëzuesve jo të kualifikuar nuk do të shqyrtohen.
Aplikacionet e pakompletuara të kredive nuk do të shqyrtohen deri sa të plotësohen.
Dokumentet e arritura pa Aplikacion për kredi (formular në ueb faqen e bankës) nuk do të përpunohen derisa nuk parashtrohet Aplikacion për kredi.

Banka nuk bart kurrfarë shpenzime që dalin me përgatitjen, përpilimin dhe parashtrimin e aplikacioneve për kredi, ashtu që pjesëmarrësi i thirrjes publike nuk ka të drejtë në kompensim të çfarëdo shpenzime në bazë të pjesëmarrjes në këtë thirrje publike.
Banka do t`i njoftojë aplikuesit e kredisë të cilëve iu është miratuar kredia në bazë të Aplikimit për kredi, në adresën elektronike të theksuar në Gjendjen aktuale të subjektit.
Banka do t'i njoftojë aplikuesit e kredisë të cilëve u janë refuzuar aplikimet, me shkakun e refuzimit, në adresën elektronike të theksuar në Gjendjen aktuale të subjektit.
Banka nuk do të njoftojë në mënyrë individuale aplikuesit e kredisë aplikacionet e të cilëve të kredive janë arritur pas harxhimit të mjeteve.
Për harxhimin e mjeteve në lidhje me Thirrjen publike të publikuar, Banka do të njoftojë përmes ueb faqes së saj.
Të gjitha informacionet dhe formularët që kanë të bëjnë me thirrjen publike, mund të gjenden në ueb faqen e bankës www.mbdp.com.mk.

                               UDHËZIME PËR PAGESË TË DETYRIMEVE TË LINJËS KREDITORE: "KOVID-1", "KOVID-2", "KOVID-3".