Производи

Kredi për shtëpi për pleq dhe çerdhe për fëmijë

 

Për kreditimin e proekteve nga lëmia e ndërtimit dhe pajisjes të institucioneve për persona të moshuar dhe çerdhe për fëmijë, në disponim qëndrojnë linjat për kredi të BZHMV në vijim:

  1. BEI linja kredituese, e cila me shkallë fikse të interesit vjetor prej 5,5% dhe me afat të kthimit prej 8 viteve;
  2. LKI linja kredituese revolving (NVM/Investime/LKI revolving), e cila poashtu është me shkallë fikse të interesit vjetor prej 6%, por me afat të kthimit prej 6 viteve;
  3. FVK me skemë garantuese (NVM/Investime/Skema garantuese), e cila është në veçanti e rëndësishme për ato kompani ku mungon sigurim të mjaftueshëm gjatë miratimit të kredisë;
  4. BZHMV linja kredituese (NVM/Investime/BZHMV),e cila mundëson deri 50% nga vlera e kredisë të shfrytëzohet për mjete qarkulluese.
THIRRJE PUBLIKE PËR PËRDORUESIT E KREDIVE TE APROVUARA NGA "KOVID 2"                               
 
Linqe
Kontakt