Производи

Garanci doganore

Garancitë për borxhin doganor në eksport për rafinim

 

       Lloji i garancisë:

  Garanci të përgjithshme për borxhe doganore në eksport për
  rafinim

       Vlera:

  Shuma e garancisë varet nga kapaciteti kreditor e ndërmarrjes

  Shuma maksimale:
  - deri më 15.375.000 denarë për ndërmarrjet e vogla
    dhe të mesme;   dhe

  - deri më 24.000.000 denarë për ndërmarrjet të cilët sipas
    klasifikimit Nacional të veprimtarisë janë në shifrat e
    veprimtarisë – C/B Industria prodhuese

       Afati i skadimit:

  Deri në 12 muaj

       Vlera e cila garantohet:

  100%  nga shuma e borxhit doganor në bazë të ekportit të
  materialeve për rafinim 

       Rreziku i garantuar:

  Rreziku i mospagesës së borxhit në bazë të borxhit doganor
  kundrejt  Administratës doganore të RMV kur  importojnë
  material për rafinim

       Përdoruesit e fundit:

  Ndërmarrjet të cilët meren me importim të materialeve për
  përmirësim dhe përsëri bëjn eksport

       Çmimi:

  Provizioni paguhet në mënyrë kuartale

       Sigurimi:

  Fatura e ndërmarrjes me kauzolë ekzekutive të vërtetuar nga
  pronarët e ndërmarrjes

 

Formular për garanci doganore

 

Më tepër informacione rreth prodhimit mund të merni në numrat e telefonit: 02/3115-844, 02/3114-840.

                               UDHËZIME PËR PAGESË TË DETYRIMEVE TË LINJËS KREDITORE: "KOVID-1", "KOVID-2", "KOVID-3".