Вести

Shkalla e zvogëluar e interesit për faktorim për eksport në 4%

06.09.2018 – Këshilli mbikqyrës i BMPZH, me qëllim të rritjes së përkrahjes së eksportuesve në R. e Maqedonisë, e zvogëloi shkallën e interesit për fakrotim për eksport prej 5% në 4%.

Transha e tretë e linjës kreditore BEI5-100 mil. EUR është tërhequr në vlerë prej 12,8 mil. EUR                                                               Marrëveshje e nënshkruar me BEI për 100 milion euro - faza e 5                                                               Shkalla e zvogëluar e interesit për faktorim për eksport në 4%